Förslag till trafikåtgärder i Glumslövs samhälle
I ett snabbt växande samhälle med redan hög trafikintensitet är det både viktigt och angeläget att uppmärksamma trafikstörningar i ett tidigt skede.

Glumslövs Byalag har därför valt att uppvakta Landskrona stad för att diskutera dels de höga hastigheterna på genomfartsleden väg 1350 och dels om säker gång- och cykelväg till badstranden i Ålabodarna..

Väg 1350
Här har en enskild Glumslövsbo engagerat sig och dels samlat in cirka 800 namnunderskrifter för sänkt hastighet på vägen och dels lämnat in särskild skrivelse till Landskrona stad (bifogas).

Det är byalagets uppfattning att det är viktigt att Trafikverket uppmärksammar och överväger flera åtgärder däribland sänkt hastighet. Landskrona stad delar denna uppfattning och kan för sin del tipsa om hur trafikåtgärder mycket framgångsrikt genomförts i t ex Häljarp.

Gång och cykelväg till Ålabodarna
Glumslövs byalag har föreslagit att gång- och cykelväg anläggs från Glumslövs samhälle till Ålabodarna. Skälet till detta är bl a av trafiksäkerhetsskäl men också för att bibehålla och utveckla ett redan väl fungerande miljömässigt hållbart trafiknät även i byarna. Förhoppningsvis delar även Trafikverket denna uppfattning.  Vi vet att många barnfamiljer upplever att vägen till badet är hårt trafikerad med stor risk för olyckor. Den enda ytan att gå och cykla på är vägrenen utmed Ålabodsvägen som är en 70 väg. Vi vill därför naturligtvis se till att åtgärder vidtas så att man på ett trafiksäkert sätt kan ta sig bl.a. till och från stranden. Vi menar dessutom att det är självklart att möjligheten att söka extern finansiering via EU (leader) bör tillvaratas.

Vi har informerats om att denna väg finns med i Landskrona stads sammanställning och prioritering över planerade cykelvägar, skickad till ansvarig för cykelplanering på Trafikverket. Vi hoppas att ett beslut om att starta planering och genomförande snarast kan fattas.

Nästa steg i processen bör vara att parterna dvs. Landskrona stad, Trafikverket och Glumslövs byalag träffas och diskuterar hur och på vilket sätt den fortsatta planeringen bäst bör fortsätta.

Koordinator för detta möte  föreslås vara trafikingenjören Birthe Bunke, Landskrona stad.

För Glumslövs Byalag
Lennart Pettersson
v. ordf.