Kategorier
Nyheter

Strategidokument för Glumslövs Byalag

Glumslövs samhälle är en ort i stark förändring med alltfler nyinflyttade barnfamiljer och med ett ökande servicebehov för den äldre befolkningen.

Samtidigt görs hela tiden omprioriteringar som kan innebära minskad/försämrad service.

Detta ställer särskilda krav på byalaget som samtalspart med Landskrona stad och som språkrör för byns invånare.

Byalagets övergripande mål är

Glumslöv skall vara det bästa alternativet i Skåne vad gäller attraktivt boende.

Detta skall vi uppnå genom att i nära dialog med invånarna se till att goda levnadsförhållanden i ett långsiktigt hållbart samhälle skapas. 

Våra konkreta delmål i ett kortare perspektiv är

 • Säkrare trafikmiljö bl a gång- och cykelväg till Ålabodarna
 • 55+ boende i Glumslöv
 • Postombudsservicen tillbaks till Glumslöv
 • Grannsamverkan – grannar mot brott
 • Ett socialt ”forum” för invånarna
 • Öka/fördjupa samverkan med Glumslövs skola
 • Deltaga i Landskrona stads 600 års jubileum
 • Representation i leader Skåne nordvästs styrelse (leadermedel även till Glumslöv)

På lite längre sikt vill vi:

 • Vara en samlande kraft för byns gemensamma intressen och även för byns företag.

För att nå såväl de kortsiktiga målen som det långsiktiga krävs bl a 

 • Fler medlemmar
 • Öka dialogen bl a genom hemsidan men också genom fysiska dialogmöten 
 • Bibehålla och fördjupa dialogen med Landskrona stad
 • Aktiv marknadsföring

Ladda ner: Strategidokument för Glumslövs Byalag

Glumslövs Byalag   2011-06- 23

Kategorier
Nyheter

Info från senaste styrelsemötet

På  bylagets senaste styrelsemöte diskuterades bl a
– Byalagets hemsida görs om – ny hemsida publiceras inom kort
– Informationsmöte om 55+ boende  i Glumslöv föreslås äga rum den 13:e alt. 20:e okt., lokal: församlingshemmet i Glumslöv
– Uppvaktning hos Trafikverket planeras i nov.
– Unikt vykort om Glumslöv tas fram inom kort
– Strategidokument för byalaget
– Grannar mot brott – ett fortsatt stort intresse hos våra invånare. Ni som ännu inte är med kontakta Annica Hägg på Länsförsäkringar för uppstartsmöte för ert bostadsområde, Annicas  tel. 042-6338040 eller 076-7738040
 
Med vänlig hälsning och Glad Midsommar önskar Glumslövs Byalag!

Mvh
Lennart Pettersson
ordförande

Kategorier
Nyheter

Attraktivt boende!

Kortfattad information från Byalagets senaste styrelse sammanträde.

För första gången i byalagets 15 åriga historia diskuterades och fastställdes igår vilka strategier vill skall arbeta med framöver.
 
Vår övergripande strategi
 
Vi skall vara det bästa alternativet i Skåne vad gäller attraktivt boende!

 • Postombudsservicen tillbaks till Glumslöv! Skrivelse upprättad av Byalaget i dialog med Landskrona stad ställs nu till Posten centralt. Vi ger aldrig upp!
 • Gång- och cykelväg till Ålabodarna, fler gång- och cykelvägar, säkrare trafikmiljö med sänkta hastighetsgränser för genomfartstrafiken. Trafikverket är inte riktigt med på noterna utan vill skjuta upp förändringarna medan Landskrona stad delar Byalagets uppfattning. Vi kräver fortsatt samråd med Trafikverket i dialog med Landskrona stad. Allt för att öka tryggheten framförallt för våra barnfamiljer som blir alltfler.
 • Grannar mot brott. Brottsligheten minskar generellt sett i Glumslöv frånsett villainbrotten där man fortfarande ser en ökning. Byalaget har tagit initiativ till och driver tillsammans med Länsförsäkringar grannsamverkan för nu nära 200 hushåll. Byalaget medverkar också i höst på en säkerhetsmässa i byn den 15:e sept. anordnad av Glumslövs skola där bl a detta, trafik m.m. tas upp
 • 55+ boende i Glumslöv! Efter sommaren blir et ett allmänt informationsmöte med bl a byggföretag, Landskrona stad, HSB.  i Landskrona, Landskronahem m fl samt naturligtvis pensionärsorganisationerna. Redan nu kan konstateras att intresset och förväntningar är höga.  

 
Naturligtvis blir det även i år Glumslövsdag. Denna inträffar den 4:e september – reservera en dag fylld med en lång rad aktiviteter som genomförs med våra föreningar, organisationer och företag! 
 
Mvh
Lennart Pettersson
ordförande

Kategorier
Aktuella projekt Nyheter

Skrivelse om bibehållen postservice i Glumslöv

Glumslövs Byalag och Landskrona stad gör gemensam sak och skickar gemensam skrivelse om bibehållen postservice i Glumslöv.

Kategorier
Aktuella projekt Nyheter

Brev till Trafikverket

Förslag till trafikåtgärder i Glumslövs samhälle
I ett snabbt växande samhälle med redan hög trafikintensitet är det både viktigt och angeläget att uppmärksamma trafikstörningar i ett tidigt skede.

Glumslövs Byalag har därför valt att uppvakta Landskrona stad för att diskutera dels de höga hastigheterna på genomfartsleden väg 1350 och dels om säker gång- och cykelväg till badstranden i Ålabodarna..

Väg 1350
Här har en enskild Glumslövsbo engagerat sig och dels samlat in cirka 800 namnunderskrifter för sänkt hastighet på vägen och dels lämnat in särskild skrivelse till Landskrona stad (bifogas).

Det är byalagets uppfattning att det är viktigt att Trafikverket uppmärksammar och överväger flera åtgärder däribland sänkt hastighet. Landskrona stad delar denna uppfattning och kan för sin del tipsa om hur trafikåtgärder mycket framgångsrikt genomförts i t ex Häljarp.

Gång och cykelväg till Ålabodarna
Glumslövs byalag har föreslagit att gång- och cykelväg anläggs från Glumslövs samhälle till Ålabodarna. Skälet till detta är bl a av trafiksäkerhetsskäl men också för att bibehålla och utveckla ett redan väl fungerande miljömässigt hållbart trafiknät även i byarna. Förhoppningsvis delar även Trafikverket denna uppfattning.  Vi vet att många barnfamiljer upplever att vägen till badet är hårt trafikerad med stor risk för olyckor. Den enda ytan att gå och cykla på är vägrenen utmed Ålabodsvägen som är en 70 väg. Vi vill därför naturligtvis se till att åtgärder vidtas så att man på ett trafiksäkert sätt kan ta sig bl.a. till och från stranden. Vi menar dessutom att det är självklart att möjligheten att söka extern finansiering via EU (leader) bör tillvaratas.

Vi har informerats om att denna väg finns med i Landskrona stads sammanställning och prioritering över planerade cykelvägar, skickad till ansvarig för cykelplanering på Trafikverket. Vi hoppas att ett beslut om att starta planering och genomförande snarast kan fattas.

Nästa steg i processen bör vara att parterna dvs. Landskrona stad, Trafikverket och Glumslövs byalag träffas och diskuterar hur och på vilket sätt den fortsatta planeringen bäst bör fortsätta.

Koordinator för detta möte  föreslås vara trafikingenjören Birthe Bunke, Landskrona stad.

För Glumslövs Byalag
Lennart Pettersson
v. ordf.