Stadgar

§ 1 Föreningen Glumslövs Byalag är en ideell och opolitisk förening. Dess firmanamn är ”Glumslövs Byalag”.

§ 2 Föreningens ändamål är att verka för samt bevaka och främja åtgärder och intressen som är gemensamma för eller av allmän betydelse för invånarna i Glumslöv.

§ 3 Medlemskap i föreningen kan erhållas av envar som har Glumslöv som postadress. Även annan som bor inom Glumslövs församling kan bli medlem.

§ 4 Föreningens beslutande organ är bystämman, som avhålles årligen före april månads utgång. Extra stämma kan, om så anses nödvändigt, inkallas av styrelsen. Sådan stämma skall även utlysas därest minst 10 % av de röstberättigade medlemmarna skriftligen begär detta. Vid stämman har varje medlem som fyllt 18 år en röst. Röstning kan ske genom fullmakt. Röstning skall ske öppet; vid val skall dock sluten röstning ske om medlem så begär. Enkel majoritet gäller och ordförande har utslagsröst, utom vid val, då lottning skall ske vid lika röstetal.

§ 5 För den löpande verksamheten utser bystämman en styrelse. Antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen beslutas av bystämman, som väljer ordförande och övriga styrelseledamöter jämte suppleanter för dessa, även som två revisorer jämte en suppleant för dessa.

§ 6 Kallelse till bystämma eller extra bystämma skall utgå minst tre veckor före stämmodagen genom meddelande till varje hushåll som har någon byalagsmedlem, antingen per post eller på annat lämpligt sätt. I kallelse till extra stämma anges vilka ärenden som kommer att tas upp vid stämman.

§ 7 Dagordning vid bystämma:

 • a) stämmans öppnande
 • b) val av ordförande för stämman
 • c) val av sekreterare för stämman
 • d) val av justeringsmän och rösträknare
 • e) godkännande av kallelsen
 • f) godkännande av dagordningen
 • g) styrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår
 • h) resultat- och balansräkning för föregående kalenderår
 • i) revisionsberättelse
 • j) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • k) fastställande av verksamhetsplan samt budget för löpande verksamhetsår
 • l) fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 • m) beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 • n) val av föreningsordförande
 • o) val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 • p) val av två revisorer jämte en suppleant
 • q) val av valberedning, varav en sammankallande
 • r) behandling av frågor som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före stämman
 • s) stämmans avslutande

§ 8 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och eventuella övriga funktionärer. Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassören; var för sig eller båda i förening enligt styrelsens bestämmande. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna eller deras suppleanter är närvarande. Mandattiden för ordförande är ett år. För övriga ledamöter är mandattiden två år; dock skall hälften av ledamöterna väljas på ett år vid första bystämman .

§ 9 Vid alla stämmor och styrelsemöten skall protokoll föras i löpande nummerföljd. Arkivhandlingar skall förvaras på betryggande sätt och hållas tillgängliga för revisorer och valberedning. Föreningens räkenskapsår/verksamhetsår är kalenderåret. De avslutande räkenskaperna skall före februari månads utgång överlämnas till revisorerna.

§ 10 Fastställd medlemsavgift erlägges senast i samband med bystämman. Medlem som underlåter att senast en månad efter påminnelse erlägga avgiften anses ha utträtt ur föreningen, därest styrelsen ej beslutar annat.

§ 11 För ändring av dessa stadgar eller för upplösande av föreningen erfordras beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande stämmor, varav en skall vara ordinarie bystämma. Vid eventuellt upplösande av föreningen disponeras eventuella tillgångar enligt bystämmans beslut.