Kategorier
Aktuella projekt Detaljplaner

Byalagets svar på samråd om Vapensmeden 1

Synpunkter på planförslag #Vapensmeden 1 – Glumslövs byalag

Samrådsmöte: Församlingshemmet Glumslöv, kl. 18:00, 29 februari 2024

Planområdets placering

Planområdet ligger centralt i byn och nära järnvägsstationen på mark som redan är tagen i bruk för bebyggelse. Det är positivt att marken finner ett nytt användningsområde nu när den tidigare verksamheten som var en mindre mekanisk verkstad har upphört. Projektet kan också tillföra nya boendealternativ i form av lägenheter på en ort som domineras av villor. 

Befintligt bostadshus

Bostadshuset från förra sekelskiftet är en del av den äldre miljön som finns kvar i det ursprungliga bycentrumet vid korsningen mellan Heimdalsgatan och Södra Kristoftavägen. Huset är byggt av tegel från ett lokalt tegelbruk och har i Landskrona stads inventering åsatts ett visst kulturhistoriskt värde.

Det bör vara möjligt att bevara och komplettera den befintliga byggnaden för att bibehålla karaktären av den äldre bebyggelsen och samtidigt få ut mer byggnadsyta. 

Lokalt tillverkat tegel

Tegeltillverkning var tidigare en viktig näring i trakten kring Glumslöv och de befintliga byggnaderna är byggda av lokalt tillverkat tegel. Vid rivningsarbeten finns det möjlighet att tillvarata tegel och låta det leva vidare i någon konstruktion på området. 

Bevarande av träd

Det är positivt att det stora trädet en lind föreslås bevaras då det är ovanligt med träd av den storleken bland småhusbebyggelsen, det tillför naturvärden och kan även ha betydelse för dagvattenhanteringen i området.

Det bör ställas särskilda krav på exploatören för att säkerställa att trädet verkligen klarar sig igenom byggprocessen utan att skadas. 

Trafiksituation i korsningen Heimdalsgatan / Södra Kvistoftavägen

Korsningen är hårt trafikerad och har skymd sikt, det ligger dessutom en livsmedelsaffär med kundparkering mitt i korsningen. Särskilt vid 16 – 18 tiden när byborna handlar på väg hem från jobbet är situationen ansträngd. 

I samband med planeringen av Vapensmeden 1 är det lämpligt att tänka över korsningens framtida utformning.

Att  tillföra in och utfart från ett underjordiskt garage mot Södra Kvistoftavägen är en mindre lämplig lösning. Bilar som skall ner i gångfart och vänta på att portar skall öppnas och att andra skall in eller ut kommer ytterligare försämra flödet.

Det finns även ett bygglovsärende för en ny brandstation i korsningen Södra Kvistoftavägen / Baldersgatan som är en aspekt att tänka på vad gäller trafikmiljön.

Det bör övervägas att istället förlägga utfarten från området mot stationen där kapaciteten att ta emot trafik är mycket större.

Reflektion om underjordiskt garage som metod att maximera markanvändningen

Ett underjordiskt garage är en dyr metod att få plats med bilar tillhörande fler lägenheter på en given markyta. Det kan tänkas att den extra kostnaden, schablonmässigt 500 000:- per parkering, påverkar prisvärdheten hos lägenheterna och därmed projektets ekonomiska bärkraft på ett sådant sätt att ett mindre antal lägenheter och parkering i markplan hade varit att föredra.

Det är inte önskvärt för byborna med ett projekt som går i stå i väntan på bättre tider och eventuellt etappindelas på ett sätt som gör att  tomten blir delvis bebyggd och delvis ligger för fäfot.

Kategorier
Aktuella projekt Detaljplaner Nyheter

Samrådsmöte om Vapensmeden 1

Föreslagna nya byggnader på Vapensmeden 1 i Glumslöv enligt detaljplan skiss från Fojab Arkitekter och Stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona
Glumslövs Byalag deltog på samrådsmötet.
Föreslagna nya byggnader på Vapensmeden 1 i Glumslöv Bildkälla: Fojab arkitekter/Landskrona Stad stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona stad har hållit samrådsmöte för detaljplan för fastigheten Vapensmeden 1 (fd Larssons Mekaniska) 2024-02-29 ett 20 tal bybor mötte upp.

Mötet inleddes med en genomgång av översiktsplanen för Glumslöv där fokus nu ligger på förtätning inom byns befintliga gränser efter att länsstyrelsen har ställt sig negativ utbyggnad på jordbruksmark västerut. 

De två befintliga verkstadsbyggnaderna på Vapensmeden 1 föreslås ersättas av två lägenhetshus i fyra våningar + vindsvåning. Av bullerskäl vänds balkongerna mot innergården. 

Det befintliga bostadshuset i tegel från 1905 föreslås rivas och ersättas av en radhuslänga med fyra lägenheter i tre våningar.

I nuvarande läge är det inte klart vilken upplåtelseform det blir för bostäderna och det är inget som går att reglera i en detaljplan. 

Den befintliga gårdsplanen ersätts med ett underjordiskt garage för 22 bilar med utfart mot Södra Kvistoftavägen, på garagets tak blir det innergård / trädgård. 

Övriga 15 parkeringar i markplan föreslås få utfart mot stationen. 

Det stora trädet en lind föreslås bevaras. 

En ny gångstig mot stationen för att avlasta Södra kvistoftavägen föreslås i samband med nästa detaljplan som kommer för Vapensmeden 15, 16 (Defa området). 

Styrelsen i Glumslövs Byalag arbetar med att sammanställa synpunkter från medlemmar på den föreslagna detaljplanen och uppmanar alla berörda att sätta sig in i frågan.

Kompletta handlingar finns på Landskrona stads hemsida:

https://www.landskrona.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/gallande-och-pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-vapensmeden-1/

Skriftliga synpunkter på detaljplanen framförs till stadsbyggnadsförvaltningen senast 2024-03-12

sb@landskrona.se

eller till

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planavdelningen, Stadshuset

261 80 Landskrona.

Kategorier
Aktuella projekt Detaljplaner

Detaljplan för Vapensmeden 1

Välkommen till samrådsmöte angående detaljplan för Vapensmeden 1 Glumslöv

När: Den 29 februari kl. 17:30
Var: Glumslövs församlingshem
Hur: Se information nedan.

Samrådsmöte
Under mötet kommer stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona att informera om planförslaget och svara på frågor.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Vapensmeden 1 i Glumslöv. Stadsbyggnadsnämnden beslutade via delegation den 2024-02-06 SBN Plan § 1 att sända planförslaget på samråd.

Under samrådet ges sakägare, myndigheter och andra berörda möjlighet att ta del av planförslaget och lämna synpunkter.

Planförslag
Planområdet ligger i centrala Glumslöv, intill järnvägsstationen och är cirka 4000 kvadratmeter till ytan. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheten Vapensmeden 1.

Synpunkter
Om du har synpunkter på planförslaget så ska dessa lämnas skriftligen senast 2024-03-12. Skrivelsen ska innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas till:

sb@landskrona.se

eller till

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.

Kompletta handlingar om detaljplanen finns på Landskrona Stads webbplats: https://www.landskrona.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/gallande-och-pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-vapensmeden-1/?fbclid=IwAR3wO2iQLAt6p4AkUcO8HqQCj5ypqPGFLhfdrfJwn4CC5moGI37FrD2TFmo

Befintliga byggnader på Vapensmeden 1 i Glumslöv som föreslås ersättas med nybyggnation av bostäder enligt förslag till detaljplan från Landskrona stad
Befintliga byggnader på Vapensmeden 1 i Glumslöv.