Kategorier
Aktuella projekt Detaljplaner

Detaljplan för Vapensmeden 1

Välkommen till samrådsmöte angående detaljplan för Vapensmeden 1 Glumslöv

När: Den 29 februari kl. 17:30
Var: Glumslövs församlingshem
Hur: Se information nedan.

Samrådsmöte
Under mötet kommer stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona att informera om planförslaget och svara på frågor.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Vapensmeden 1 i Glumslöv. Stadsbyggnadsnämnden beslutade via delegation den 2024-02-06 SBN Plan § 1 att sända planförslaget på samråd.

Under samrådet ges sakägare, myndigheter och andra berörda möjlighet att ta del av planförslaget och lämna synpunkter.

Planförslag
Planområdet ligger i centrala Glumslöv, intill järnvägsstationen och är cirka 4000 kvadratmeter till ytan. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheten Vapensmeden 1.

Synpunkter
Om du har synpunkter på planförslaget så ska dessa lämnas skriftligen senast 2024-03-12. Skrivelsen ska innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Synpunkter skickas till:

sb@landskrona.se

eller till

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen, Stadshuset
261 80 Landskrona.

Kompletta handlingar om detaljplanen finns på Landskrona Stads webbplats: https://www.landskrona.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/gallande-och-pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-vapensmeden-1/?fbclid=IwAR3wO2iQLAt6p4AkUcO8HqQCj5ypqPGFLhfdrfJwn4CC5moGI37FrD2TFmo

Befintliga byggnader på Vapensmeden 1 i Glumslöv som föreslås ersättas med nybyggnation av bostäder enligt förslag till detaljplan från Landskrona stad
Befintliga byggnader på Vapensmeden 1 i Glumslöv.