Kategorier
Aktuella projekt Okategoriserade

Byalagets yttrande om Handelsmannen 1

Handelsmannen 1
 
Byalaget har vid sitt sammanträde den 2:okt behandlat framlagt förslag till byggnation. Vi vill inledningsvis betona vikten och angelägenheten av att det finns varierade boendealternativ även i Glumslöv. Detta har vi också skrivit om i vårt yttrande över översiktsplanen. Framtaget förslag till byggnation presenterades av repr från Landskrona Stad vid ett välbesökt möte i Glumslövs Skola. Byalagets uppfattning, som vi även framfört tidigare, är att all byggnation så långt möjligt skall anpassas till byns karaktär och identitet. Vi vill därför avråda från att sk ”höghus” byggs. Vi ser helst andra till byn mer anpassade byggnader. Såvitt vi förstår är detta också vad invånarna menar, som tagit initiativ till sk protestlista mot höghus i byn.
Kategorier
Aktuella projekt

Remiss angående hastighetsplan för Glumslöv

Glumslövs Byalag har skickat en remiss angående Landskrona stads förslag till nya hastigheter i Glumslöv. Vi kan inledningsvis konstatera att vi har och är måna om en god och konstruktiv dialog med stadens trafikplanerare och ser t ex fram emot den studie som görs 2012 i Glumslöv om barns skolvägar. Beträffande framlagt förslag ”Rätt fart i staden” och dess konsekvenser för Glumslövs samhälle vill vi avge nedanstående synpunkter som vi naturligtvis skall beaktas i den fortsatta handläggningen.

Byalagets synpunkter:
Glumslövsvägen ligger idag som en kraftig barriär och delar samhället i två delar. Det är svårt att röra sig, även som fotgängare och cyklist, mellan östra och västra delen av Glumslöv. Byalaget är därför mycket positiva till sänkningen till 40 km/h vid korsningarna med Ålabodsvägen och Bragegatan, då det är angeläget att korsningarna med Glumslövsvägen är trafiksäkra.

Byalaget anser att en motsvarande sänkning av hastighetsbegränsningen till 40 km/h är angelägen även på Vikingaleden, vid korsningen med Sundviksvägen. Motivet är att här finns ett behov av att korsa vägen och det är viktigt att även denna passage är trafiksäker.

Vad gäller Glumslövsvägen anser byalaget att hastighetsbegränsningen bör sänkas till 60 km/h på avsnittet mellan korsningarna med Ålabodsvägen och Bragegatan. En sänkning till 60 km/h skulle innebära att det blir lättare att komma ner till 40 km/h i korsningarna. Vi är medvetna om att vägens språk talar hög framkomlighet och hög fart och att det kan behövas fysiska åtgärder som säkrar att hastighetsbegränsningen hålls (här har te x fart kameror diskuterats). En sänkning skulle dock vara ett viktigt första steg i det som byalaget ser som den naturliga utvecklingen för Glumslöv.  Nämligen den att bättre knyta ihop samhället och skapa miljöer där det är säkert och bekvämt att röra sig till fots och med cykel. En hastighetssänkning skulle också vara ett steg i att möjliggöra en förtätning utmed Glumslövsvägen. Byalaget anser att de begräsningar som det faktum att vägen är en omledningsväg för motorvägen måste kunna diskuteras, det lamslår utvecklingen av samhället. Att bygga ihop och integrera samhället måste vara en viktig målsättning. Samhällsutvecklingen måste gå före bilens framkomlighet.

Trots att avstånden är mycket korta i Glumslöv används bilen i väldigt hög utsträckning och många boende väster om Glumslövsvägen väljer bilen till målpunkter på den östra sidan, som exempelvis mataffär och järnvägsstation.  Bor man på den östra sidan tar man helst bilen till skola, idrottsplats, dagis, scoutgård etc. Man vågar inte heller låta barnen gå eller cykla på egen hand. Passagerna vid Ålabodsvägen och Bragegatan ligger på ett avstånd på hela 1000 m, m a o mycket glest.  Detta uppmuntrar inte till att glumslövsborna cyklar och går. Framför allt barnens möjlighet att röra sig i samhället begränsas. Den upptrampade stigen vid grönstråket norr om Hällstorpsvägen, se fotot intill, visar på behovet att röra sig tvärs Glumslövsvägen på fler ställen. Fler gång- och cykelförbindelser var också ett av de högst prioriterade önskemålen vid Byalagets undersökning som gjordes på Glumslövsdagen i september.

I övrigt ställer sig byalaget bakom det förslag som presenteras i hastighetsplanen

Se Glumslövs Byalags remiss här: Remissyttrande hastighetsplanen

Se även Landskrona Stads remiss angående ”Hastighetsplan i byarna” på länkarna nedan.

Remiss-skrivelse

BILAGA Nya hastigheter byar remiss

Kategorier
Aktuella projekt Nyheter

Informationsmöte 20:e oktober, 55+/seniorboende i Glumslöv!?

Glumslövs Byalag inbjuder till ett allmänt informationsmöte, torsdagen den 20:e oktober kl. 18.30, lokal: Glumslövs Församlingshem. Målsättningen och ambitionen med denna kväll är att diskutera praktiska möjligheter och förutsättningar för 55+ och seniorboende i Glumslöv.

Program
Kl. 18.30 Byalagets ordförande Lennart Pettersson  hälsar välkommen och ger en kort bakgrund till kvällens möte
Kl. 18.40 Kommunalrådet Torkild Strandberg redogör för  Landskrona Stads planering
Kl.19.10 VD för HSB. Landskrona Kenneth Håkansson informerar om vad de gjort och vad som planeras
Kl. 19.30 Carl-Gustaf Fritz  från Seniorgården informerar om sina erfarenheter och vad som planeras just nu
Kl. 19.50 VD för Landskronahem Helena Fremle har ordet

Härefter följer en diskussion med föredragshållare och inbjudna gäster,  från Landskrona Stad: tf. kommundirektör Stefan Johansson, samhällsbyggnadschef Fredrik von Platen, Caroline Dahl och Christoffer Lindskov från stadsbyggnadsförvaltningen och från omsorgsförvaltningen förvaltningschef  Eva Malm samt arkitekt Jon Ossler,  Bonum Seniorboende, arkitekt Lars Malmgren Mirumgruppen, ordförande för SPF i Glumslöv Christer Christersson och ordförande för PRO Ingeborg Kunosson.

Ladda ner program här Program informationsmöte 20 oktober

Väl mött och välkomna önskar

Glumslövs Byalag

Kategorier
Aktuella projekt

Vilka frågor ska Byalaget arbeta för?

För att lägga kraften på rätt frågor behöver byalaget veta vad Glumslövsborna tycker. Röstningen pågår under september 2011. Exempel på frågor som byalaget kan engagera sig i är:

[poll id=”2″]

Kategorier
Aktuella projekt

Fortsatt kamp angående Posten

Byalaget och Landskrona stad fortsätter kampen för att postombudsservicen skall flytta tillbaks till Glumslöv.
Vi bedömer att det är både viktigt och nödvändigt för såväl invånare som för våra företag. Se brev nedan.
 
Mvh
Lennart Pettersson
ordf. Glumslövs Byalag